Kiedy mamy sytuację kryzysową
Dodane przez Podinspektor dnia Lipca 30 2009 08:43:10

Czy każdy wypadek, zdarzenie jest sytuacją kryzysową?Poniżej przedstawiamy przyjętą w „Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeźnica” wariantowość dotyczącą zdarzeń o charakterze sytuacji kryzysowych:

SYTUACJA I – zdarzenie nie posiadające znamion sytuacji kryzysowej - działania rutynowe w ramach własnych sił i środków służb ratowniczych, bez potrzeby informowania Wójta. Informacja przekazywana jest bezpośrednio od obywatela do dyżurnego danej służby dyżurnej. Na tym samym poziomie jest rozwiązywana.

SYTUACJA II - zdarzenie o charakterze kryzysowym - informacja o danym zdarzeniu zostaje przekazana do Wójta. Wójt w ramach posiadanych własnych sił i środków wspiera działania ratownicze. W celu wypracowania decyzji, planu działania oraz w celu realizacji zamierzeń „Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Brzeźnica” powołuje Wójt Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

SYTUACJA III - zdarzenie o charakterze kryzysowym dużej skali - posiadane siły i środki na poziomie gminy/powiatu są niewystarczające i zachodzi potrzeba uruchomienia dodatkowych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, odwodów operacyjnych PSP, specjalistycznych jednostek ratowniczych PSP. Może zachodzić konieczność zwrócenia się o skierowanie do pomocy oddziałów Sił Zbrojnych RP (za pośrednictwem służby dyżurnej Wojewody Małopolskiego). Informacja o zaistniałym zdarzeniu kryzysowym jest przekazywana do Wójta oraz jednostek sąsiednich. Uruchomiony jest Gminy i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.


Zatem struktury Wójta dotyczące zarządzania kryzysowego nie będą uruchamiane do każdego zdarzenia do którego jedzie Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Medyczne. Jeżeli jest to wezwanie do którego ustawowo lub statutowo dana służba została powołana i z którym bez problemu jest wstanie sobie poradzić, Wójt Gminy o takim zdarzenie nie będzie informowany.


Natomiast jeżeli zaistniało kilka z poniższych sytuacji:

niewystarczające są siły i środki danej służby, straży inspekcji,
w danym zdarzeniu bierze udział wiele różnych instytucji,
zachodzi niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia ludności na znacznym obszarze,
komendant, kierownik, dyrektor danej służby, straży i inspekcji wnioskuje do Wójta o wsparcie,
zachodzi potrzeba uruchomienia procedur będących w kompetencji samorządu gminnego lub jednostek podległych:
zachodzi potrzeba uruchomienia procesu ewakuacji,
zachodzi potrzeba zabezpieczenia podstawowych potrzeb (znacznej ilości) osób poszkodowanych tj. schronienia, picia, jedzenia oraz innych potrzeb socjalnych,
zachodzi potrzeba zaopatrzenia jednostek ratowniczych w niezbędny sprzęt i środki np. paliwo, worki, piasek, sprzęt techniczny,
zachodzi potrzeba uruchomienia sił i środków na które Urząd Gminy ma podpisane porozumienia,
zachodzi potrzeba wnioskowania do wojewody o użycie sił Wojska Polskiego,

Wójt Gminy Brzeźnica może powołać do pracy Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, które sam przewodniczy. Wójt określa skład zespołu oraz miejsce i tematykę pracy. Podstawową zasadą dotyczącą pracy sztabu jest to, iż sztab powinien pracować z dala poza miejscem wystąpienia sytuacji kryzysowej.