Wójt, a zarzązanie kryzysowe
Dodane przez Podinspektor dnia Lipca 30 2009 08:48:45

Wójt, a zarządzanie kryzysowe!Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Wójt.

Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

1)kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
2)realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
1.realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
2.opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego;
3)zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
4)wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
5)przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6)realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Powyższe zadania Wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego- tj. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Brzeźnicy.

Wójt zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne;
6)realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W celu realizacji powyższych zadań Wójt, w razie realizacji powyższych zadań, powołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.