Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.
Dodane przez Podinspektor dnia Lutego 16 2010 10:28:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0151 - 334 /2010
Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 15 lutego 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Na podstawie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 3 Wytycznych Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 marca 2008r. w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy – Prawo Lotnicze (Dz. Urz. Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 poz. 37), z a r z ą d z a m , co następuje

§ 1Wyrażam zgodę na lotnicze wykorzystanie następujących terenów położonych na terenie Gminy Brzeźnica:

1. Boisko sportowe, wieś Brzeźnica. Właściciel działki Gmina Brzeźnica – mienie komunalne, użytkownik LZS „Nadwiślanka”.
2. Boisko sportowe, wieś Kossowa. Właściciel działki Gmina Brzeźnica.
3. Boisko sportowe, wieś Łączany. Właściciel działki Gmina Brzeźnica.
4. Boisko sportowe, wieś Paszkówka. Właściciel działki Gmina Brzeźnica – mienie komunalne.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. obrony cywilnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Bogusław Antos