Badania lekarskie druhów OSP
Dodane przez Podinspektor dnia Listopada 26 2010 12:42:32
BADANIA LEKARSKIE DRUHÓW OSP


Zasady wykonywania badań lekarskich druhów ochotników OSP określa Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. 2009 Nr 210 poz. 1627).

Na podstawie § 4 w/w przepisu prawnego to Wójt kieruje daną osobę na okresowe badania lekarskie, których celem jest stwierdzenie zdolności osoby do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych polegających na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami przy pomocy specjalistycznego sprzętu, w tym również sprzętu ochrony dróg oddechowych.


Koniec teorii - rozwiązanie praktyczne.


Od kilku lat staramy się ujednolicić termin badań okresowych druhów. Zabieg ten pozwala nam kompleksowo przygotować i przeprowadzić badania dla ochotników z naszej gminy.


KROK I - Naczelnik danej OSP jest zobowiązany kontrolować kończące się ważności badań lekarskich swoich druhów. Ewidencja druhów dopuszczonych do działań ratowniczo-gaśniczych danej jednostki znajduje się zarówno u naczelnika, jak również u podinspektora ds. obrony cywilnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy. Naczelnik występuje z zgłoszeniem druhów OSP do Urzędu Gminy Brzeźnica celem wystawienia im skierowań na badania okresowe. Zgłoszenie takowe powinno nastąpić min. 30 dni od daty zakończenia się ważności posiadanych badań lekarskich.

Zgłoszenie do pobrania:
WORD

KROK II - Pracownik Urzędu Gminy analizuje zgłoszenie pod względem merytorycznym tj. posiadany wiek, posiadane przeszkolenie pożarnicze. Analiza dotyczy również uzasadnienia wykonania badań w przypadku każdej z wnioskowanych osób, która dokonywana jest wspólnie z naczelnikiem.

KROK III - Pracownik Urzędu Gminy przygotowuje skierowania na badania (podpisane przez Wójta), zaświadczenia lekarskie. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji ustala termin i pozostałe warunki przeprowadzenia badań przez Lekarza Medycyny Pracy.

KROK IV - Badania lekarskie odbywa w miejscu i w terminie uzgodnionym przez lekarza. Informacja o terminie i miejscu jest przekazywana naczelnikowi min. 7 dni przed badaniem.

KROK IV - Zaświadczenia lekarskie podpisane przez lekarza zostają skserowane do dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy, natomiast oryginały są przekazane naczelnikowi do dokumentacji gotowości bojowej naczelnika.