ĆWICZENIA NA OBIEKCIE 2010
Dodane przez Podinspektor dnia Listopada 29 2010 08:58:22
Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Brzeźnica, a zarazem Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – druha mgr inż. Bogusława Antosa w dniach 17 – 18 września 2010 roku odbyły się „Gminne ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego połączone z ćwiczeniami taktyczno – bojowymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) oraz podmiotu współdziałającego z KSRG pk. „ KOPYTÓWKA 2010”

Jak słusznie zauważyli i podkreślili oceniający te ćwiczenia sędziowie z Państwowej Straży Pożarnej na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Wadowicach – mł. bryg. Pawłem Kwarciakiem przeprowadzone dwudniowe szkolenie połączone z praktycznym ćwiczeniem jednostek ochrony przeciwpożarowej to wspaniała forma służąca wspólnemu przygotowaniu się wszystkich służb, instytucji, straży wraz z jednostkami samorządowymi na wypadek zaistniałych sytuacji kryzysowych.

Na zaakcentowanie zasługuje fakt, iż dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd gminny, kierownicy referatów Urzędu Gminy w Brzeźnicy, naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy Brzeźnica, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Brzeźnicy, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach, Kierownik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KP PSP w Wadowicach oraz Komendant WKU w Oświęcimiu podkreślali, że bezpieczeństwo i porządek publiczny to jeden z najważniejszych aspektów życia społecznego. W związku z powyższym uczestniczyli w szkoleniu i ćwiczeniach osobiście.

DZIEŃ I

W dniu 17 września (piątek) zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz Wójta Gminy Brzeźnica planem ćwiczeń odbyło się szkolenie Gminnego Zarządzania Kryzysowego. Stosownie do art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.) w/w zespół jest organem pomocniczym dla Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. W części pierwszej szkolenia uczestnicy zapoznali się z charakterystyką zagrożenia powodziowego na terenie naszej gminy, możliwościami wsparcia tych działań siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej ( z uwzględnieniem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz tzw. odwodów taktycznych) oraz Wojska Polskiego.

Prelegenci tematów szkoleniowych: st. kpt. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach) oraz ppłk. Sławomir Gołota przy okazji omawiania swoich tematów podsumowali dotychczasową współpracę na przykładzie powodzi, które nawiedzały nas w maju, czerwcu i wrześniu tego roku. Dokonując oceny tej współpracy stwierdzili, że jest ona na bardzo wysokim poziomie. Zwrócili uwagę na profesjonalizm władz gminnych i wielkie zaangażowaniu w sprawy bezpieczeństwa Wójta Gminy – Bogusława Antosa.

W drugiej części piątkowego szkolenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przeprowadzona została gra sztabowa przygotowana przez podinspektora obrony cywilnej Urzędu Gminy Brzeźnica – pana Mateusz Żukowskiego.

Dyżurny PSK: Dobry wieczór. Z tej strony st. kpt. Paweł Kowalski – dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Panie Wójcie w związku z niekorzystną sytuacją meteorologiczną na terenie powiatu, od kilku godzin obserwujemy zwiększającą się liczbę interwencji na naszym terenie. Obecnie na terenie Gminy Brzeźnica działają już dwie jednostki, także o zaistniałej sytuacji poinformowałem Komendanta Gminnego. Prognozy są niekorzystne… proszę poczekać – dzwoni telefon alarmowy….. właśnie przyjąłem kolejne zgłoszenie na terenie Pana gminy. Sytuacja obecnie przerasta nasze możliwości – proszę o podjęcie stosownych działań określonych w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego.

Wójt: Dobrze. Już uruchamiam stały dyżur i zwołuję posiedzenie Gminnego Zespołu zarządzania Kryzysowego. Do czasu nawiązania z Panem kontaktu przez dyżurnych stałego dyżuru proszę o wszelkich zmianach mnie informować bezpośrednio…”

W taki sposób rozpoczęła się gra decyzyjna przygotowana dla naszego zespołu. Zadaniem postawionym przed szkolącymi się było m.in.: sprawdzenie wykonywania poszczególnych elementów alarmowania i ostrzegania, w tym sprawnego przekazywania informacji pomiędzy osobami funkcyjnymi w zespole, praktyczne przypomnienie obowiązków i zadań stawianych przed poszczególnymi członkami zespołu, oraz wypracowanie decyzji w zakresie konkretnych zadań realizowanych przez zespół. Zespół wypracowywał decyzje dla Przewodniczącego Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego - Wójta Gminy Brzeźnica w zakresie:

• przygotowania sposobu zabezpieczenia się w paliwo na czas długotrwałych działań, jego dystrybucję, ewidencjonowanie oraz rozliczenie,
• przygotowania koncepcji zabezpieczenia działań przeciwpowodziowych w piasek, żwir, worki oraz sposobu uzupełnienia zaistniałych braków na dalszy czas walki z żywiołem,
• zapewnienia tymczasowego schronienia dla osób ewakuowanych z terenów zagrożonych w tym zapewnienia ciepłego posiłku oraz wsparcia psychologicznego i duchowego,
• uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru oraz przygotowania koncepcji funkcjonowania Urzędu Gminy w sytuacji kryzysowej,
• zamknięcia dróg gminnych, przygotowania ich oznakowania oraz wytyczenia objazdów,
• zaplanowania zabezpieczenia logistycznego akcji, w tym przygotowania koncepcji przyrządzania posiłków regenerujących dla ratowników uczestniczących w działaniach ratunkowych.

Praca zespołu w grupach roboczych pozwoliła nam przeanalizować skuteczność posiadanych procedur oraz uaktualnić „Plan Reagowania Kryzysowego dla Gminy Brzeźnica”. Pierwszy dzień ćwiczeń został przez oceniających oceniony bardzo wysoko.

DZIEŃ II

W dniu 18 września 2010 roku o godz. 15.00 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach otrzymał zgłoszenie od mieszkańca wsi Kopytówka o dużym pożarze obiektów mieszkalno – gospodarczych dworu w Kopytówce. Zaalarmowano i na miejsce wysłano osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy: OSP Brzezinka, OSP Brzeźnica, OSP Marcyporęba, OSP Kopytówka, Osp Paszkówka, OSP Tłuczań, OSP Chrząstowice i OSP Bęczyn. Udające się na miejsce jednostki nie przypuszczały, że pogarszająca się pogoda sprawi, że dodatkowo potrzebna będzie interwencja przy wypadku komunikacyjnym na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową oraz podjęcie działań mających na celu rozłożenie zapór przeciwpowodziowych, w celu ochrony zabudowań gospodarczych położonych w pobliskim sąsiedztwie potoku we wsi Kopytówka. W taki sposób rozpoczęto drugi dzień ćwiczeń gminnych.

W ćwiczeniach tych nie brali udziału członkowie z OSP Sosnowice i OSP Łączan, którzy w tym czasie uczestniczyli w poszukiwaniach zaginionego mieszkańca wsi Sosnowice. [o tym można poczytać tutaj]

Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zastęp straży państwowej z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wadowicach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu, Posterunek Policji w Brzeźnicy, Urząd Gminy w Brzeźnicy, Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy. Łącznie ponad 120 osób.

Zgodnie z opinią zespołu oceniającego całość „Gminnych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego połączonych z ćwiczeniami taktyczno – bojowymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) oraz podmiotu współdziałającego z KSRG pk.: „ KOPYTÓWKA 220” zadania postawione przed poszczególnymi zespołami ćwiczącymi zostały w pełni wykonane.

Dokonując oceny ćwiczeń Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach – mł. bryg. Paweł Kwarciak zwrócił uwagę na szereg pozytywnych zmian, które nastąpiły w ostatnich latach w naszej gminie. Między innymi zaznaczył, że to właśnie dzięki coraz lepszemu wyposażeniu, wyszkoleniu oraz systematycznie organizowanym ćwiczeniom dzisiejsza ocena jest bardzo dobra. Dzięki przychylności władz samorządowych jednostki OSP z terenu gminy posiadają sprzęt, który w niektórych dziedzinach tj. łączność, aparaty powietrzne i sprzęt medyczny wyróżnia się na forum całego powiatu.

Pozytywnej oceny dwudniowych ćwiczeń dokonał także Wójt Gminy Brzeźnica. Podsumowując ćwiczenia podziękował druhom za sprawne działanie i profesjonalizm. Podkreślił, że to właśnie dzięki zaangażowaniu i sprawnemu działaniu służb, które przez te dwa dni ćwiczyły mieszkańcy naszej gminy mogą czuć się bezpiecznie.

Na zakończenie ćwiczeń druhowie z OSP Kopytówka (gospodarze miejsca ćwiczeń) zaprosili wszystkich zebranych na poczęstunek przygotowany przez członków OSP oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kopytówki.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ