ZEZWOLENIE DO KIEROWANIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI
Dodane przez Podinspektor dnia Listopada 20 2011 23:42:28
Z początkiem nowego 2012 roku będziemy mieć do czynienia z szeregiem zmian powstałych z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Ustawodawca w rozdziale 16 w/w ustawy określił wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne. Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych kierujący samochodami uprzywilejowanymi zobowiązani są od dnia 11 lutego 2012 roku posiadać zezwolenia, a nie jak do tej pory zaświadczenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.


Rozszerzona zawartość newsa
Z początkiem nowego 2012 roku będziemy mieć do czynienia z szeregiem zmian powstałych z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Ustawodawca w rozdziale 16 w/w ustawy określił wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne. Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych kierujący samochodami uprzywilejowanymi zobowiązani są od dnia 11 lutego 2012 roku posiadać zezwolenia, a nie jak do tej pory zaświadczenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Ustawodawca nie tylko dokonał zmiany w nazewnictwie, ale również zmienił organ wydający zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi jak również zmiany możemy doszukiwać się w zasadach wydawania tego zezwolenia.

Zgodnie z art. 106 kierować pojazdami uprzywilejowanymi może osoba, która:
• ukończyła 21 lat;
• posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
• uzyskała orzeczenie:
o lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
o psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
• posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Zgodnie z zapisami art. 109 zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi wydaje starosta w formie decyzji administracyjnej na podstawie przedstawionych:
• orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
• orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
• zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

Starosta wydaje zezwolenie określając w nim:
• zakres zezwolenia – zgodny z kategorią prawa jazdy, odpowiadający rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych;
• ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający
z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,

Ustawodawca określił również, że za wydanie decyzji administracyjnej starosta pobiera opłatę oraz opłatę ewidencyjną. Koszty zezwoleń tj. w/w opłaty oraz opłaty ewidencyjnej na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.