Zima, a bezpieczeństwo
Dodane przez Podinspektor dnia Października 30 2012 10:07:37
Wielkimi krokami zbliża się zima, a wraz z nią chłodne i mroźne dni. Wszyscy zaczynają się ciepło ubierać, starają się również, by we własnym domu (mieszkaniu) mieć w miarę ciepło, a osiągnąć to możliwie za nieduże pieniądze. Ocieplane są domy, uszczelniane okna, bądź wymieniane na inne, bardziej szczelne, a do ogrzewania pomieszczeń i budynków stosuje się różne systemy grzewcze, wykorzystujące paliwo stałe (węgiel, koks, miał, drzewo itp.), ciekłe (różne oleje opałowe), gazowe (na gaz ziemny i płynny) i elektryczne systemy grzewcze.

Rozszerzona zawartość newsa
Wielkimi krokami zbliża się zima, a wraz z nią chłodne i mroźne dni. Wszyscy zaczynają się ciepło ubierać, starają się również, by we własnym domu (mieszkaniu) mieć w miarę ciepło, a osiągnąć to możliwie za nieduże pieniądze. Ocieplane są domy, uszczelniane okna, bądź wymieniane na inne, bardziej szczelne, a do ogrzewania pomieszczeń i budynków stosuje się różne systemy grzewcze, wykorzystujące paliwo stałe (węgiel, koks, miał, drzewo itp.), ciekłe (różne oleje opałowe), gazowe (na gaz ziemny i płynny) i elektryczne systemy grzewcze.W przypadku, gdy znajdujący się w budynku system ogrzewania nie wypełnia powierzonego zadania, stosuje się dogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem piecyków elektrycznych i gazowych. Wszystkie te systemy i urządzenia, jeżeli są prawidłowo wykonane, eksploatowane, sprawdzane i konserwowane, nie powinny stanowić zagrożenia dla mieszkańców domów. Niestety, okazuje się, że wielokrotnie tak nie jest i w tym okresie obserwujemy wiele pożarów w budynkach mieszkalnych, a niektóre z nich bywają tragiczne w skutkach. Podczas każdego sezonu grzewczego w ostatnich latach ma miejsce blisko 1000 pożarów w budynkach mieszkalnych, w których co roku ginie kilkanaście osób, a kilkaset dalszych, w tym wiele dzieci, zostaje rannych lub zatrutych tlenkiem węgla.

Najczęstszymi przyczynami tych pożarów są: podpalenia i nieostrożne obchodzenie się ze źródłem otwartego ognia (papierosy) oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, na paliwo ciekłe i stałe (piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne), a także wady tych urządzeń. Wiele pożarów, a nawet wybuchów powstaje w następstwie samowolnych i wykonywanych przez osoby nie posiadające do tego kwalifikacji przeróbek instalacji gazowych, prowizorycznie wykonanych przewodów wentylacyjnych i spalinowych, a także niefachowego czyszczenia urządzeń grzejnych i kominów.
Pożar w budynku może powstać w wielu miejscach, o różnych porach dnia i nocy. Szczególnie niebezpieczne są pożary nocne, ze względu na przeważnie późne ich zauważenie i powiadomienie jednostek ratowniczych straży pożarnej. W piwnicach budynków, w pomieszczeniach technicznych najczęściej znajdują się kotłownie, gdzie w piecach lub specjalnych kotłach zachodzi proces spalania paliw. Przez wszystkie kondygnacje, poddasze, a następnie dach, aż do kominów wychodzących nad dach przechodzą przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Te pierwsze odprowadzają produkty spalania, a te ostatnie dbają o prawidłowy sposób wentylowania pomieszczeń budynku, tj. wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Wystarczy jakieś niedopatrzenie, brak dbałości o należyty stan techniczny tych przewodów, w tym zwłaszcza o ich drożność, a może dojść do nieszczęścia, powstania pożaru, wybuchu czy zaczadzenia. By uniknąć takich sytuacji, podajemy kilka zasad, które warto przestrzegać, aby uniknąć pożaru od urządzeń grzewczych.

Pamiętaj!
- stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,
- nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieców i innych urządzeń, grzejnych,
- nie składuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od takich urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
- nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
- przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
- nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, a naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,
- nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej i ciągłej pracy,
- nie rozpalaj piecyków i kominków przy użyciu materiałów niebezpiecznych pożarowo, zwłaszcza cieczy łatwopalnych,
- stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji użytkowania, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję (stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać, a w konsekwencji doprowadzić do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia),
- przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku, a kontrole takie powinien przeprowadzać kominiarz, posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym jest obowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych lub spalinowych z następującą częstotliwością:
- z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej jeden raz na 3 miesiące,
- z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym - co najmniej jeden raz na 6 miesięcy,
- z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej jeden raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W tych obiektach należy ponadto usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej jeden raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Wadowicach