PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
Dodane przez Podinspektor dnia Marca 20 2009 00:00:00
KP PSP w Wadowicach:
34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2c,
tel./fax. 0-33 823-36-84 (sekretariat - w dni robocze w godz. 7:30-15:30),
tel./fax. 0-33 873-17-15 lub 0-33 873-99-57 (centrala KP PSP – codziennie całą dobę),
adres e-mail: kppspwadowice@straz.krakow.plStrona internetowa: http://www.straz.wadowice.internetdsl.pl/
Kierownictwo KP PSP Wadowice:
Komendant Powiatowy PSP: mł. bryg. mgr Paweł Kwarciak.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP: mł bryg. inż. Paweł Szczepańczyk.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Wadowicach:
34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2a,
tel./fax. 0-33 873-17-15 lub 0-33 873-99-57 (centrala KP PSP – codziennie całą dobę),
tel. 0-33 873-43-98 (dowództwo JRG - w dni robocze w godz. 7:30-15:30),
tel. 0-33 873-43-90 (służba dyżurna – codziennie całą dobę).
Dowódca JRG Wadowice: st. kpt. Grzegorz Skrzypczak.


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Andrychowie:

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 89,
Tel. 0-33 875-63-34, tel./fax. 0-33 870-23-00 (centrala – codziennie całą dobę),
adres e-mail: jrgandrychow@poczta.internetdsl.pl
strona internetowa: http://www.um.andrychow.pl/psp/
Dowódca JRG Andrychów: st. kpt. Antoni Hutniczak.
NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH
(przy każdej potrzebie uzyskania pomocy):
998 lub 112


Struktura organizacyjna KP PSP Wadowice:
- Komendant Powiatowy PSP,
- zastępca Komendanta Powiatowego PSP,
- jednostka ratowniczo-gaśnicza w Wadowicach,
- jednostka ratowniczo-gaśnicza w Andrychowie,
- wydział ds. operacyjno-szkoleniowych, w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania,
- sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych,
- sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych, w tym stanowisko pracy ds. bhp,
- stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych,
- stanowisko pracy ds. finansowych.
Powierzchnia obszaru chronionego przez KP PSP Wadowice to ok. 645 km2 (10 gmin, w tym 3 gminy o charakterze miejsko-wiejskim oraz 7 gmin wiejskich), który zamieszkuje ok. 155 tys. osób.

Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez liczącą 115 etatów KP PSP Wadowice wspiera 68 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu, w tym 24 OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 44 pozostałe OSP (łącznie ok. 2,7 tys. druhów-ochotników).

Krótka charakterystyka Państwowej Straży Pożarnej.

Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:
- Komenda Główna;
- komendy wojewódzkie;
- komendy powiatowe (miejske);
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły;
- jednostki badawczo-rozwojowe;
- Centralne Muzeum Pożarnictwa
.
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa, zwani strażakami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
- kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
- współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
- realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.