OSP ŁĄCZANY
Dodane przez Podinspektor dnia Marca 22 2009 21:11:02
Jest rok 1947. Starsi mieszkańcy wsi Łączany pamiętają te datę. Pożary szalały wtedy w całej okolicy, nie ominęły także Łączan. Ludzie byli bezradni. Wówczas to z inicjatywy ówczesnych działaczy powstaje Ochotnicza Straż Pożarna, która nie mając żadnego sprzętu i lokalu pomaga mieszkańcom w gaszeniu pożarów. Zapisanych 11 członków pod przewodnictwem Franciszka Kutki - pierwszego Komendanta straży organizują i zdobywają pierwszy sprzęt gaśniczy. Sposobem gospodarczym i z zaangażowaniem całej społeczności wsi budują pierwszą strażnicę w której gromadzą sprzęt - pierwszą sikawkę i umundurowanie.

Ale ambicje strażaków są większe. W 1973r. na zebraniu wiejskim powstaje Komitet Budowy Domu Strażaka w skład którego wchodzą: Jan Czyżowski - przewodniczący, Władysław Kądzioła - zastępca, Franciszek Czechowicz - sekretarz, Józef Kołodziej - skarbnik oraz członkowie: F. Kądzioła, M. Wójcik, L. Nowak, M.Scąber, Wł. Wawro, J. Scąber, W. Kozioł. Od tej chwili komitet budowy i inni członkowie straży, których jest 43, przy zaangażowaniu całego społeczeństwa trwa sporządzanie dokumentacji, a potem ciężka praca fizyczna przy budowie domu strażaka.

Dnia 1 maja 1976r. następuje uroczyste oddanie do użytku budynku "Dom Strażaka". Budynek Domu Strażaka staje się centrum kulturalnym wsi. Tu odbywają się wszystkie uroczystości państwowe i lokalne. W budynku mieści się świetlica OSP, klub - kawiarnia, kuchnia, magazyn KGW, bibliotek, czytelnia, sala zebrań dla wszystkich organizacji.
Straż pożarna w swej odpowiedzialnej pracy, zaangażowaniem społecznym otrzymują poparcie władz politycznych i administracyjnych powiatu i gminy. Znajduje to swój wyraz w stałym wzroście środków finansowych na poprawę ilościową i jakościową sprzętu pożarniczego i umundurowania.

W ciągu swej działalności jednostka straży dopracowała się 2 sztandarów: pierwszy - korporacyjny - ufundowała w 1987r. Rada Sołecka na 40 lecie istnienia OSP, drugi - kościelny z wizerunkiem Matki Boskiej Kalwaryjskiej i św. Floriana - zakupiony został z własnych funduszy OSP i poświęcony 21 maja 1989r. OSP obecnie liczy 33 druhów oraz 20 osobową drużynę młodzieżową: 10 dziewcząt i 10 chłopców, 6 członków honorowych, pełni rolę wspierającą. Strażacy dysponują podstawowym sprzętem ratowniczo - gaśniczym: mają kompletne umundurowanie, dwie motopompy, a od niedawna mogą pochwalić się prawie nowym samochodem bojowym GBA 1,2/15 marki Stayer.

Wieś Łączany leży pomiędzy Wisłą, jej sztuczną odnogą i potokiem Ryczowskim. Zatem każda powódź jest dla mieszkańców ogromnym zagrożeniem. W 1997 zaledwie 10 cm dzieliło poziom Wisły od korony wałów przeciwpowodziowych. Strażacy, od których umiejętności i sprawności zależy wywczas bezpieczeństwo ludzi i domostw mają na wyposażeniu zapasy folii, geowłókniny i worki na piasek.

Łączańscy druhowie są także inicjatorami wielu akcji społecznych na rzecz wsi, wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich organizują festyny i zabawy.

Obecny zarząd OSP stanowią:
Marek Dziędziel - Prezes
Bartłomiej Dziędziel - Naczelnik
Zbigniew Scąber - Z-ca Naczelnika
Dariusz Młodzik - Sekretarz
Krystyna Gibek – Skarbnik
Andrzej Wojtacha - Gospodarz
Anna Rawska - Kronikarz
Andrzej Gibek – członek zarządu
Rafał Srokosz - członek zarządu


Prawie równocześnie z powstaniem Straży Pożarnej zaczęła działać orkiestra dęta, której członkami są strażacy. Obecnie należy do niej 20 - osobowy zespół pod przewodnictwem kapelmistrza Jerzego Cielebona.