Ekwiwalent
Dodane przez Podinspektor dnia Maja 27 2009 13:34:25
ZARZĄDZENIE NR 0151 - 235 / 2009
==============================
Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 14 kwietnia 2009 roku
w sprawie :
ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Brzeźnica


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr XXII/189/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Brzeźnica (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2009 roku Nr 149 poz. 1076 z dnia 23 marca 2009r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ekwiwalent przysługuje za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych, spełniających wymagania określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, w działaniach ratowniczych oraz za każdą godzinę udziału w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę Brzeźnica.
2.Ekwiwalent o którym mowa w pkt. 1 wypłacany jest na wniosek złożony do Wójta Gminy Brzeźnica przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej biorącą udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
3.Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ekwiwalent nie przysługuje osobie, która brała udział w działaniu ratowniczy lub szkoleniu, ale zachowała prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy.
§ 3

Wnioski o wypłatę ekwiwalentu winny być potwierdzone przez Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzeźnicy, który prowadzi ewidencję działań ratowniczych i szkoleń na terenie gminy Brzeźnica w oparciu o informacje uzyskane od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

§ 4

Pracownik prowadzący w Urzędzie Gminy sprawy ochrony przeciwpożarowej sprawdza wnioski złożone przez jednostki ochotniczych straży pożarnych pod względem merytorycznym i sporządza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu (na podstawie którego wydział finansowy sporządza listę płac).
§ 5

1.Ekwiwalent wypłacany będzie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku do Urzędu Gminy:
2.Ustala się następujące formy wypłaty ekwiwalentu :

1) przelew - na wskazane przez członka ochotniczej straży pożarnej konto bankowe,
2) gotówka w kasie Urzędu Gminy Brzeźnica.
§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i pracownikowi prowadzącemu sprawy ochrony przeciwpożarowej.
§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP na terenie Gminy Brzeźnica.
§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 25 września 2008 roku.