Gminny Zespół ZK
Dodane przez Podinspektor dnia Lipca 30 2009 08:52:05

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego!Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeźnica.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;
5) opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej;
6) kierowanie obroną cywilną na terenie gminy;

Siedziba oraz tryb pracy zespołu.

1) Pracami Zespołu kieruje Wójt.
2) Posiedzenia Zespołu zwołuje i kieruje nimi Przewodniczący Zespołu, a w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespołu - Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
3) Posiedzenie planowe Zespołu zwołuje się nie rzadziej niż raz na pół roku.
4) Miejscem pracy Zespołu jest Sala Reprezentacyjna w Urzędzie Gminy
w Brzeźnicy, Brzeźnica 57
5) Przewodniczący Zespołu może zarządzić posiedzenie planowe Zespołu w innym miejscu.
6) Posiedzenia doraźne Zespołu zwoływane są w trybie, miejscu, czasie i składzie określonym każdorazowo przez Przewodniczącego Zespołu.


Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie trybu jego pracy.