Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Zarządzenie GZZK
Zarządzenie Nr 0151- 444/2010
Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 26 października 2010 roku.
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie trybu jego pracy.


Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1531 z późn. zm.).
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Brzeźnica (pow. wadowicki) powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „zespołem gminnym” jako organ opiniodawczo – doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego.
§ 2

1. Do zadań Zespołu Gminnego należy:
1) Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;
3) Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;
5) Opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej;
6) Kierowanie obroną cywilną na terenie gminy;
§ 3

1. W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy Brzeźnica;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Podinspektor ds. obrony cywilnej;
3) Członkowie Zespołu:
a. Sekretarz Urzędu Gminy;
b. Kierownik Stałego Dyżuru;
c. Kierownik Kancelarii Tajnej;
d. Skarbnik Urzędu Gminy;
e. Kierownik Referatu ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami i geodezji;
f. Kierownik Referatu inwestycji planowania i rozwoju;
g. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy;
h. Kierownik Zespołu Szkół w Brzeźnicy;
i. Dyrektor Gminnego Zakładu Usługowego
j. Kierownik Posterunku Policji w Brzeźnicy;
k. Komendant Zarządu Gminnego OSP RP w Brzeźnicy;
l. Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowia w Kossowej;
m. Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowia w Paszkówce;
n. Leśniczy Leśnictwa „Draboż”

2. W zależności od potrzeb Przewodniczący Zespołu Gminnego może zaprosić do prac w Zespole Gminnym inne osoby nie wchodzące w skład zespołu.
§ 4

Zatwierdzam „Regulamin pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”
§ 5

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Brzeźnica z 0151 – 19 / 2003 z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.
§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. obrony cywilnej – zastępcy przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej „Regulaminem,
określa organizację i tryb pracy Zespołu.
§ 2.

1. Zespół Gminny działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590);
2) zarządzenia Nr 0151-444/2010 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie trybu jego pracy;
3) rocznego „Planu działania Gminy Brzeźnica w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania – reagowania kryzysowego i spraw obronnych”;

ROZDZIAŁ II
SZCZEGÓŁOWE ZADANIA ZESPOŁU I JEGO CZŁONKÓW


§ 3.

Do szczegółowych zadań Zespołu Gminnego należy:
1) Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;
3) Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;
5) Opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej;
6) Kierowanie obroną cywilną na terenie gminy
§ 4.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zatwierdzanie rocznego planu pracy i protokołów z posiedzeń Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu Gminnego;
3) zatwierdzanie składu osobowego biorącego udział w posiedzeniach Zespołu ;
4) kierowanie realizacją zadań obrony cywilnej;
5) kierowanie procesem ewakuacji;

§ 5.

Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należy:
1) zastępowanie Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności;
2) koordynacja bieżących prac Zespołu;
3) stwarzanie warunków do realizacji podjętych decyzji;
4) zgłaszanie do rozpatrzenia przez Zespół i ewentualnego wdrożenia w gminie nowych rozwiązań mających wpływ na skuteczność podejmowanych działań;
5) osobiste kierowanie ćwiczeniami i grami decyzyjnymi z udziałem Zespołu oraz sił będących w dyspozycji Wójta;
6) opracowanie rocznego planu działania Zespołu, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 3 na podstawie propozycji zgłaszanych przez członków Zespołu;
7) nadzór nad opracowaniem dokumentacji gier decyzyjnych i ćwiczeń.
8) kierowanie opracowaniem Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego i jego aktualizacjami;
9) aktualizacja dokumentów związanych z obroną cywilną, a w szczególności:
a. „Planu obrony cywilnej”,
b. „Planu ochrony dóbr kultur na wypadek zagrożenia państwa”
c. „Planu funkcjonowania formacji obrony cywilnej SWA”
d. „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienienia”


§ 6.

1. Członkowie Zespołu realizują zadania wynikające ze specyfiki reprezentowanej instytucji.
2. Do zadań sekretarza Urzędu Gminy należy:
1) Bezkolizyjna realizacja zadań zapewniająca efektowne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych.
2) Zapewnienie współdziałania z siłami i środkami innych gmin oraz innych podmiotów
3. Do zadań Kierownika Stałego Dyżuru należy:
1) uruchomienie, zorganizowanie oraz koordynacja bieżącej pracy stałego dyżuru;
2) utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji stałego dyżuru w tym prowadzenie dziennika stałego dyżuru i stałe rejestrowanie wszelkich pism i dokumentów;
3) nadzór nad terminowością przekazywania zadań, decyzji, zarządzeń i Informacji;
4) natychmiastowe informowanie Przewodniczącego Zespołu Gminnego lub w przypadku jego nieobecności Zastępcy o zaistniałych zagrożeniach;
5) systematyczne szkolenie składu osobowego stałego dyżuru;
6) protokołowanie posiedzeń Zespołu Gminnego;
4. Do zadań Komendanta Zarządu Gminnego OSP RP w Brzeźnicy należy:
1) dbanie o sprawną sieć łączności pomiędzy Zespołem Gminnym, a jednostkami OSP;
2) koordynowanie działań jednostek ochrony przeciwpożarowej – ochotniczych straży pożarnych – w terenie;
3) utrzymywanie w gotowości sił i środków, będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych, przewidzianych do działania;
4) dokumentowanie działań oraz opracowywanie raportów z działań;
5) dbanie o system ostrzegania i alarmowania ludności;
5. Dodatkowo do zadań wszystkich członków Zespołu Gminnego należy:
1) uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Gminnego;
2) udział w opracowaniu Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego i jego aktualizacji;
3) udział w organizowaniu przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także przygotowania i zapewnienia warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych;
4) utrzymania w gotowości sił i środków, będących w ich gestii, przewidywanych do działania;
5) dokumentowanie działań;
6) zgłaszanie propozycji do rocznego „Planu działania Gminy Brzeźnica w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania – reagowania kryzysowego i spraw obronnych”;
7) organizacja współdziałania z samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wykorzystania ich sił i środków w działaniach;
8) udział w organizacji i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń oraz treningów mających na celu integrację i koordynację działań na obszarze gminy;
9) opracowywanie raportu z działań;
10) przygotowywanie wniosków i propozycji dotyczących podejmowanych działań;

§ 7.

Przewodniczący Zespołu Gminnego – Wójt Gminy odpowiada za politykę informacyjną Zespołu.

ROZDZIAŁ III
TRYB PRACY ZESPOŁU


§ 8.

1. Roczny „Planu działania Gminy Brzeźnica w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania – reagowania kryzysowego i spraw obronnych” opracowuje się w grudniu na kolejny rok kalendarzowy.
2. Propozycję tematów do planu przekładają członkowie Zespołu Gminnego na wniosek Przewodniczącego.

§ 9.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje i przewodniczy jego obradom Przewodniczący Zespołu, zgodnie z rocznym planem działania, o którym mowa w § 8.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Zespołu może zwoływać i im przewodniczyć Zastępca Przewodniczącego.
3. W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych działań Zespołu, jego Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może zwoływać posiedzenia w trybie natychmiastowym.
4. Posiedzenia Zespołu w zależności od potrzeb mogą być zwoływane w jego niepełnym składzie.
5. Ze względu na wagę podejmowanych decyzji, mających znaczenie dla prowadzenia działań, Przewodniczący obrad, może wprowadzić tajność tych obrad.

§ 10.

Decyzje w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu jednoosobowo podejmuje Przewodniczący obrad, w oparciu o przeprowadzoną przez Zespół analizę i ocenę zagrożenia oraz wypracowaną koncepcję działania.

ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRAC ZESPOŁU


§ 11.

1. Dokumentami prac bieżących Zespołu są:
1) Gminny Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Brzeźnica;
2) roczny „Planu działania Gminy Brzeźnica w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania – reagowania kryzysowego i spraw obronnych”;
3) plany treningów i ćwiczeń;
4) protokoły posiedzeń Zespołu wraz z listą obecności;
5) dokumentacja stałego dyżuru;

§ 12.

Dokumentowanie prac Zespołu zapewnia Kierownik Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Brzeźnica.

§ 13.

Protokół z posiedzenia, o którym mowa w § 12 pkt 4, znajduje się w dokumentacji Zespołu Gminnego na stanowisku ds. obrony cywilnej i jest do wglądu dla wszystkich członków Zespołu Gminnego.


Podinspektor dnia listopada 29 2010 08:34:01 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!