Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Wniosek
.........................................................
pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej


WNIOSEK o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną/Gminę*


1.Ochotnicza Straż Pożarna w …………………………na podstawie art. 28 ust. 1-3, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) przedstawia listę członków, którzy wzięli udział w:
a) działaniu ratowniczym w dniu ................................ w miejscowości .......................................... *

b) szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną/Gminę* w dniu.....................*

2. N/w członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym/szkoleniu* zwracają się o wypłatę ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, pouczeni o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny ( Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy1, jednocześnie oświadczają, że za czas nieobecności w pracy nie otrzymali wynagrodzenia:


Lp Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Czas udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
* - niepotrzebne skreślić


3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego nastąpi w kasie Urzędu Gminy Brzeźnica lub na wskazany przez członka OSP rachunek bankowy.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………. potwierdza prawdziwość danych zawartych w punktach 1-3 niniejszego wniosku.


............................................... ................................

Naczelnik OSP Prezes OSP

Potwierdzenie Komendanta Gminnego ZOSP RP w Brzeźnicy:
............................................................................................................................

................................................................. (Komendant Gminny ZOSP RP)


1 - POUCZENIE
Art. 233 Kodeksu Karnego
§ 1

Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2

Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie.
Podinspektor dnia maja 27 2009 13:41:01 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!