Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Ekwiwalent
ZARZĄDZENIE NR 0151 - 235 / 2009
==============================
Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 14 kwietnia 2009 roku
w sprawie :
ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Brzeźnica


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr XXII/189/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Brzeźnica (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2009 roku Nr 149 poz. 1076 z dnia 23 marca 2009r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ekwiwalent przysługuje za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych, spełniających wymagania określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, w działaniach ratowniczych oraz za każdą godzinę udziału w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę Brzeźnica.
2.Ekwiwalent o którym mowa w pkt. 1 wypłacany jest na wniosek złożony do Wójta Gminy Brzeźnica przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej biorącą udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
3.Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ekwiwalent nie przysługuje osobie, która brała udział w działaniu ratowniczy lub szkoleniu, ale zachowała prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy.
§ 3

Wnioski o wypłatę ekwiwalentu winny być potwierdzone przez Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzeźnicy, który prowadzi ewidencję działań ratowniczych i szkoleń na terenie gminy Brzeźnica w oparciu o informacje uzyskane od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

§ 4

Pracownik prowadzący w Urzędzie Gminy sprawy ochrony przeciwpożarowej sprawdza wnioski złożone przez jednostki ochotniczych straży pożarnych pod względem merytorycznym i sporządza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu (na podstawie którego wydział finansowy sporządza listę płac).
§ 5

1.Ekwiwalent wypłacany będzie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku do Urzędu Gminy:
2.Ustala się następujące formy wypłaty ekwiwalentu :

1) przelew - na wskazane przez członka ochotniczej straży pożarnej konto bankowe,
2) gotówka w kasie Urzędu Gminy Brzeźnica.
§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i pracownikowi prowadzącemu sprawy ochrony przeciwpożarowej.
§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP na terenie Gminy Brzeźnica.
§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 25 września 2008 roku.

Podinspektor dnia maja 27 2009 13:34:25 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!