Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
ĆWICZENIA NA OBIEKCIE 2010
Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Brzeźnica, a zarazem Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – druha mgr inż. Bogusława Antosa w dniach 17 – 18 września 2010 roku odbyły się „Gminne ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego połączone z ćwiczeniami taktyczno – bojowymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) oraz podmiotu współdziałającego z KSRG pk. „ KOPYTÓWKA 2010”

Jak słusznie zauważyli i podkreślili oceniający te ćwiczenia sędziowie z Państwowej Straży Pożarnej na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Wadowicach – mł. bryg. Pawłem Kwarciakiem przeprowadzone dwudniowe szkolenie połączone z praktycznym ćwiczeniem jednostek ochrony przeciwpożarowej to wspaniała forma służąca wspólnemu przygotowaniu się wszystkich służb, instytucji, straży wraz z jednostkami samorządowymi na wypadek zaistniałych sytuacji kryzysowych.

Na zaakcentowanie zasługuje fakt, iż dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd gminny, kierownicy referatów Urzędu Gminy w Brzeźnicy, naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy Brzeźnica, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Brzeźnicy, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach, Kierownik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KP PSP w Wadowicach oraz Komendant WKU w Oświęcimiu podkreślali, że bezpieczeństwo i porządek publiczny to jeden z najważniejszych aspektów życia społecznego. W związku z powyższym uczestniczyli w szkoleniu i ćwiczeniach osobiście.

DZIEŃ I

W dniu 17 września (piątek) zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz Wójta Gminy Brzeźnica planem ćwiczeń odbyło się szkolenie Gminnego Zarządzania Kryzysowego. Stosownie do art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.) w/w zespół jest organem pomocniczym dla Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. W części pierwszej szkolenia uczestnicy zapoznali się z charakterystyką zagrożenia powodziowego na terenie naszej gminy, możliwościami wsparcia tych działań siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej ( z uwzględnieniem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz tzw. odwodów taktycznych) oraz Wojska Polskiego.

Prelegenci tematów szkoleniowych: st. kpt. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach) oraz ppłk. Sławomir Gołota przy okazji omawiania swoich tematów podsumowali dotychczasową współpracę na przykładzie powodzi, które nawiedzały nas w maju, czerwcu i wrześniu tego roku. Dokonując oceny tej współpracy stwierdzili, że jest ona na bardzo wysokim poziomie. Zwrócili uwagę na profesjonalizm władz gminnych i wielkie zaangażowaniu w sprawy bezpieczeństwa Wójta Gminy – Bogusława Antosa.

W drugiej części piątkowego szkolenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przeprowadzona została gra sztabowa przygotowana przez podinspektora obrony cywilnej Urzędu Gminy Brzeźnica – pana Mateusz Żukowskiego.

Dyżurny PSK: Dobry wieczór. Z tej strony st. kpt. Paweł Kowalski – dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Panie Wójcie w związku z niekorzystną sytuacją meteorologiczną na terenie powiatu, od kilku godzin obserwujemy zwiększającą się liczbę interwencji na naszym terenie. Obecnie na terenie Gminy Brzeźnica działają już dwie jednostki, także o zaistniałej sytuacji poinformowałem Komendanta Gminnego. Prognozy są niekorzystne… proszę poczekać – dzwoni telefon alarmowy….. właśnie przyjąłem kolejne zgłoszenie na terenie Pana gminy. Sytuacja obecnie przerasta nasze możliwości – proszę o podjęcie stosownych działań określonych w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego.

Wójt: Dobrze. Już uruchamiam stały dyżur i zwołuję posiedzenie Gminnego Zespołu zarządzania Kryzysowego. Do czasu nawiązania z Panem kontaktu przez dyżurnych stałego dyżuru proszę o wszelkich zmianach mnie informować bezpośrednio…”

W taki sposób rozpoczęła się gra decyzyjna przygotowana dla naszego zespołu. Zadaniem postawionym przed szkolącymi się było m.in.: sprawdzenie wykonywania poszczególnych elementów alarmowania i ostrzegania, w tym sprawnego przekazywania informacji pomiędzy osobami funkcyjnymi w zespole, praktyczne przypomnienie obowiązków i zadań stawianych przed poszczególnymi członkami zespołu, oraz wypracowanie decyzji w zakresie konkretnych zadań realizowanych przez zespół. Zespół wypracowywał decyzje dla Przewodniczącego Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego - Wójta Gminy Brzeźnica w zakresie:

• przygotowania sposobu zabezpieczenia się w paliwo na czas długotrwałych działań, jego dystrybucję, ewidencjonowanie oraz rozliczenie,
• przygotowania koncepcji zabezpieczenia działań przeciwpowodziowych w piasek, żwir, worki oraz sposobu uzupełnienia zaistniałych braków na dalszy czas walki z żywiołem,
• zapewnienia tymczasowego schronienia dla osób ewakuowanych z terenów zagrożonych w tym zapewnienia ciepłego posiłku oraz wsparcia psychologicznego i duchowego,
• uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru oraz przygotowania koncepcji funkcjonowania Urzędu Gminy w sytuacji kryzysowej,
• zamknięcia dróg gminnych, przygotowania ich oznakowania oraz wytyczenia objazdów,
• zaplanowania zabezpieczenia logistycznego akcji, w tym przygotowania koncepcji przyrządzania posiłków regenerujących dla ratowników uczestniczących w działaniach ratunkowych.

Praca zespołu w grupach roboczych pozwoliła nam przeanalizować skuteczność posiadanych procedur oraz uaktualnić „Plan Reagowania Kryzysowego dla Gminy Brzeźnica”. Pierwszy dzień ćwiczeń został przez oceniających oceniony bardzo wysoko.

DZIEŃ II

W dniu 18 września 2010 roku o godz. 15.00 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach otrzymał zgłoszenie od mieszkańca wsi Kopytówka o dużym pożarze obiektów mieszkalno – gospodarczych dworu w Kopytówce. Zaalarmowano i na miejsce wysłano osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy: OSP Brzezinka, OSP Brzeźnica, OSP Marcyporęba, OSP Kopytówka, Osp Paszkówka, OSP Tłuczań, OSP Chrząstowice i OSP Bęczyn. Udające się na miejsce jednostki nie przypuszczały, że pogarszająca się pogoda sprawi, że dodatkowo potrzebna będzie interwencja przy wypadku komunikacyjnym na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową oraz podjęcie działań mających na celu rozłożenie zapór przeciwpowodziowych, w celu ochrony zabudowań gospodarczych położonych w pobliskim sąsiedztwie potoku we wsi Kopytówka. W taki sposób rozpoczęto drugi dzień ćwiczeń gminnych.

W ćwiczeniach tych nie brali udziału członkowie z OSP Sosnowice i OSP Łączan, którzy w tym czasie uczestniczyli w poszukiwaniach zaginionego mieszkańca wsi Sosnowice. [o tym można poczytać tutaj]

Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zastęp straży państwowej z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wadowicach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu, Posterunek Policji w Brzeźnicy, Urząd Gminy w Brzeźnicy, Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy. Łącznie ponad 120 osób.

Zgodnie z opinią zespołu oceniającego całość „Gminnych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego połączonych z ćwiczeniami taktyczno – bojowymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) oraz podmiotu współdziałającego z KSRG pk.: „ KOPYTÓWKA 220” zadania postawione przed poszczególnymi zespołami ćwiczącymi zostały w pełni wykonane.

Dokonując oceny ćwiczeń Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach – mł. bryg. Paweł Kwarciak zwrócił uwagę na szereg pozytywnych zmian, które nastąpiły w ostatnich latach w naszej gminie. Między innymi zaznaczył, że to właśnie dzięki coraz lepszemu wyposażeniu, wyszkoleniu oraz systematycznie organizowanym ćwiczeniom dzisiejsza ocena jest bardzo dobra. Dzięki przychylności władz samorządowych jednostki OSP z terenu gminy posiadają sprzęt, który w niektórych dziedzinach tj. łączność, aparaty powietrzne i sprzęt medyczny wyróżnia się na forum całego powiatu.

Pozytywnej oceny dwudniowych ćwiczeń dokonał także Wójt Gminy Brzeźnica. Podsumowując ćwiczenia podziękował druhom za sprawne działanie i profesjonalizm. Podkreślił, że to właśnie dzięki zaangażowaniu i sprawnemu działaniu służb, które przez te dwa dni ćwiczyły mieszkańcy naszej gminy mogą czuć się bezpiecznie.

Na zakończenie ćwiczeń druhowie z OSP Kopytówka (gospodarze miejsca ćwiczeń) zaprosili wszystkich zebranych na poczęstunek przygotowany przez członków OSP oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kopytówki.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Podinspektor dnia listopada 29 2010 08:58:22 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!